Vad menar vi med byggklar tomt?

För att vi ska kunna bygga ditt hus ska tomten vara byggklar innan vi kan börja. Här kan du läsa mer om vad vi menar med byggklar tomt. Till att börja med krävs ett godkänt bygglov. Du bör känna till vad detaljplanen tillåter för byggnation på tomten och veta markens bärighet samt tomthöjd för huset som ska byggas. Det är också viktigt att ta reda på om det finns ett servitut på tomten som en annan fastighet har rätt att nyttja. Ett servitut kan vara hinder för att bygga exakt det du vill.

Geoteknisk undersökning – varför är den viktig?

Bärigheten på olika tomter är mycket varierande. Den främsta orsaken med geoteknisk undersökning är att, om det inte är känt, undersöka vilka laster marken klarar av. Vid en geoteknisk undersökning får man nödvändig information om markförhållande. Eftersom man inte med blotta ögat kan avgöra vad som finns i marken så vill man slippa stöta på överraskningar såsom sättningsbenägen jord, grundvattenföroreningar, berg som behöver sprängas bort etc.

Undersökningen innebär att en geotekniker gör en provborrning i marken och kan därmed lämna ett utlåtande om markförhållandena samt markbärighet. Notera att det krävs en markbärighet på minst 100 kPa för att bygga ett AChoice stenhus.

Planera för byggklar tomt

För att kunna placera huset på det sätt som du har fått bygglov till kan det bli aktuellt med extra planering av tomten. Marken kan vara sluttande som behöver jämnas ut eller att det finns mer matjord än du har räknat med som kan behöva forslas bort. Ibland behövs det köpas in mer dränerande material för att transportera bort vattnet så att det inte binds i marken. Är det bergmark så kan det behövas sprängning eller så fyller man upp med bärlager (sten och sand) för att jämna ut marken som sedan täcks med singel. Ibland spränger man in ett dike för vatten och avlopp under betongplattan.

Dessa är saker som kan både påverka tid och budget så planera i god tid. Varje tomt är olika och kan översiktligt uppskattas utifrån bygglovets nybyggnadskarta. Vid behov kan en extra uppmätning av tomten och en detaljerad masskalkyl göras.

Notera att i våra totalentreprenader ingår schakt och tillförsel av rätt material till 0,5 m³ per m² BYA (byggnadsarea). Det innebär att om BYA är 160 m² så ingår arbeten och material för 80 m³ vilket för de flesta tomter är tillräckligt.

Vid eventuell tillkommande markarbeten (schakt, uppfyllnads- och grävarbete) på grund av markförhållande bekostas detta av beställaren och kan utföras av totalentreprenören mot en separat offert.

 

Beställarens ansvar för en byggklar tomt som inte ingår i totalentreprenaden

  • Mark- och eller rivningslov. Säkerställ med din kommun om det behövs eller inte. Ansök om det behövs. 
  • Att utföra en geoteknisk undersökning och erforderlig massbalans som minskar risken för byggherren oönskade kostnader för grundförstärkning, pålning, sprängning, extra dränering av tomt, sanering etc behövs respektive eller om anskaffning av underskottsmassor behövs. (det ingår 0,5m³/m² BYA)
  • Att riva befintliga byggnader, fälla träd samt ta hand om vegetation, ris och stubbar. Tomten ska vara fri från sly.
  • Se till att vägen fram till tomten har en farbar och framkomlig väg för lastbil med släp längd 24 m, höjd 4,5 m och om 10/16 tons axel/boggietryck fram till byggarbetsplatsen utan behov av omlastning och/eller förstärkning/utläggning av plåtar; åtgärder för att möjliggöra framfart.
  • Bortforsling av schaktmassor som inte används på tomten.
  • Flyttning, ändring eller friläggning av dolda kablar.
  • Speciellt viktigt är att ansöka och betala för el-, vatten och avloppsanslutningar. Vatten och avlopp ska kunna anslutas till befintligt och godkänt avloppssystem. Hör av dig om du vill ha hjälp med anslutning. Beställaren står för förbrukning av el, vatten och värme under byggtiden.
  • Kostnad för stenkista och andra vatten-/avloppsanlslutningar såsom tryckavlopp, minireningsverk eller annan alternativ avloppsanslutning samt brunnsborrning.
  • Se till att det görs utsättning, tydliga markeringar på tomten, exakt var huset ska stå enligt godkänt bygglov. Antigen i samråd med totalentreprenören eller kommunen.
Byggklar tomt

Inspiration

Categories

Blått rum

Tips att tänka på när du ska välja inomhusfärg. Beroende på om en yta är blank eller matt så återges färger på olika sätt. Blanka färger …

Slutbesiktning

Innan du kan flytta in i ditt nybyggda hus utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Såhär går det till.

En säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Landskap

För att kunna bygga ett hus på en tomt krävs att den är byggklar. Här kan du läsa vad det innebär och vad du ska tänka på

Hållbara parets hus

Denna trädgårdsinspiration passar dig som vill bo i ett litet hus omgivet av vackra och gärna ätbara växter.

solstudie

Har du koll på hur solen och skuggor rör sig på din tomt? Så gör du en solstudie för att maximera husets planlösning och placering på tomten.

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss