ALLT DETTA INGÅR NÄR DU KÖPER STENHUS

 

När du ritar ditt drömhus får du en kostnadsuppskattning på skärmen som beror på vilka val du gör. Vad ingår i denna summa? Låt oss förklara.

Du får ett komplett och helt unikt nyckelfärdigt stenhus i en totalentreprenad. Det betyder ett välisolerat, murat stenhus med stomme av lecablock och med putsad fasad på en gjuten betongplatta. Golvvärme ingår som standard, liksom generösa 2,7 meters takhöjd i hela huset.

Varenda detalj byggs med hjälp av beprövade byggmetoder och kvalitetsprodukter från lokala leverantörer. Kvalitetsansvarig kommer att bli mycket nöjd!

 

 

Utöver själva stenhuset ingår även:

 

Möte med arkitekt och konstruktör

Din egen kontaktperson (totalentreprenad enligt Konsumentverkets avtal ABS18)

Allt material och arbete enligt ritning och leveransbeskrivning

Till kontrollplan fogade handlingar

Alla nödvändiga försäkringar och garantier
Under försäkringar och garantier ingår färdigställandeskydd, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.

A-ritning till bygglovsansökan
A-ritningar visar husets planlösning och arkitektur, dvs fasader i två dimensioner. Ritningar utförs i skala 1:100 med husets yttermått angivna.

Situationsplan
Situationsplanen visar husets placering på tomten.

Konstruktionsritning
Konstruktionsritningen visar hur huset konstrueras och byggs. I den ingår detaljritningar på utvalda delar av huset såsom takfot, grund, takstolar och bärande väggar.

Ventilationsritning
Ventilationsritningen visar dragning av ventilationskanaler och ventiler med luftflödena dimensionerande för optimalt inomhusklimat.

VS-ritning
VS-ritningen visar placering av avlopps- och vattenrör med rätt dimensioner.

Uttags- och belysningsritning
Uttags- och belysningsritning visar placering av eluttag, lamputtag, lampbrytare och bredbandsuttag samt vilka lamputtag som styrs från vilken lampbrytare.

Energiberäkning
En energiberäkning ger ett uppskattat energibehov för uppvärmning och varmvatten under ett år. Beräkningen baseras på ett förutbestämt antal boende, husets storlek, en inomhustemperatur på 21 grader, en förutbestämd varmvattenförbrukning samt första årets uttorkning av byggfukt. Den verkliga energikostnaden kan avvika från beräkningen om de boendes vanor avviker. Exempel på saker som påverkar energiförbrukningen är mängden varmvatten som förbrukas, vald inomhustemperatur samt hur mycket man vädrar. Dessutom kommer en mild vinter minska uppvärmningsbehovet och en ovanligt kall vinter öka förbrukningen.

Intyg baserade på entreprenaden
Intyg baserade på entreprenaden är de intyg som visar att entreprenaden är utförd enligt gällande branschregler och lagkrav. Exempelvis våtrumsintyg på badrummets fuktsäkerhet och säkert vatten-intyg på husets vatteninstallationer.

Pärm med skötselinstruktioner
Här hittar du information om hur olika delar av huset (exempelvis värmepanna, pumpar och maskiner) ska underhållas för att fungera bra. Kort och gott, allt du behöver för att förstå hur huset fungerar.
OBS! Pärmen med skötselinstruktioner lämnas över vid slutbesiktningen och innehåller kopior på alla handlingar som nämns ovan!

 

Valfriheten är en bonus!

 

Efter att vi tecknat avtal och bygglovet gått igenom, men innan vi börjat gjuta din grund, gör vi en ny genomgång av kök, badrum, uttag och belysningsplan. Allt som inte påverkar bygglovet kan du fortfarande ändra. Ingen annan husleverantör kan ge dig så mycket valfrihet!

 

Kostnad för tomten betalar du separat:

 • Köpeskilling och lagfartskostnad tomt
 • Geoteknisk undersökning och ev grundarbeten
 • Mark- och rivningsarbeten innan entreprenad
 • Eventuella kostnader för att ordna farbar väg till byggplatsen
 • Finplanering tomt (återfyllning 3 m utanför hus ingår)
 • Anslutningsavgifter vid anslutningar >8 m (el, VVS och bredband)
 • Pantbrev och byggkreditkostnader

 

Byggherrekostnader tillkommer (eftersom du är byggherren):

 • Bygglovsavgifter (handlingarna ingår)
 • Nybyggnadskarta som visar höjder på tomten och hur huset relaterar till dessa. Du beställer den från kommunen, men vi ritar in huset och dess läge på tomten inför bygglovsansökan.
 • Egen hemförsäkring
 • Kvalitetsansvarig
 • Byggel och byggvatten
 • Besiktning

 

Var det mycket att hålla reda på?

 

Ingen fara, alla frågor kring priser och vad som ingår får du svar på när vi träffas och diskuterar ditt drömhus. När du bygger stenhus med Achoice bestämmer du allt – men du är aldrig ensam.

 

Hur vill du att ditt hus ska se ut?

Rita ditt drömhus och vi bygger det. Vi har inga typhus eller tillvalskategorier, bara tusentals möjligheter.

Börja rita ditt drömhus